ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α΄ /ΘΜΙΑΣ και Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β΄ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την εισαγωγή μαθητών/-τριών σε κενές θέσεις τμημάτων της Β? και Γ΄ τάξης


Το ΕΠ.Ε.Σ. του Προτύπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης έχοντας υπόψη:
α) την παράγραφο 5 του άρθρου 44 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/ τ. Α?/24-05-2011)
β) την με αρ. πρωτ. Γ1/14987/03-02-2014 (Φ.Ε.Κ. 269/τ. Β?/07-02-2014) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015»

γ) το άρθρο 15 του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. τ. Α? 50/14-5-2015)

δ) Την από 15/5/2015 Εγκύκλιο Δ.Ε.Π.Σ

καλεί


τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν τα παιδιά τους στη Β? και Γ΄τάξη το σχολικό έτος 2015-20165, να καταθέσουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 16-09-2015 & ώρα 14:00, για την κάλυψη μίας (01) κενής θέσης στην Β? Τάξη και  μίας (01) κενής θέσης στην Γ? Τάξη
Η επιλογή των μαθητών/μαθητριών θα γίνει με σειρά που θα καθοριστεί από τη βαθμολογική τους επίδοση σε ενιαία τρίωρη δοκιμασία (τεστ) στην «Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας» και στα «Μαθηματικά». Η δοκιμασία (τεστ) θα διενεργηθεί με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. την Πέμπτη 17-09-2015, 10:00 -13:00 (ώρα προσέλευσης: 09:30).

Οι μη επιτυχόντες/επιτυχούσες μαθητές/μαθήτριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες για κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, με σειρά κατάταξης που θα οριστεί από τη βαθμολογική τους επίδοση. Με τη δοκιμασία (τεστ) αξιολογούνται οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-τριες κατά τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο/Λύκειο.
Ειδικότερη περιγραφή του περιεχομένου της δοκιμασίας δίνεται στο συνημμένο πληροφοριακό δελτίο.

Από το ΕΠ.Ε.Σ.