Προκήρυξη Εκδρομής

Προκήρυξη 5θήμερης εκδρομής της Γ΄Λυκείου στην Θεσσαλονίκη

Το Σχολείο μας προτίθεται να διοργανώσει πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 5 (πέντε) ημερών - μετακίνηση μαθητών Γ? Λυκείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη.

Καλούμε, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ' αριθμ. Υ.Α. 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011), και υπ' αριθμ. Υ.Α. 5181/Γ7/17-01-2012 τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να καταθέσουν με εκπρόσωπό τους ή με courier στο Γραφείο του Δ/ντή μέχρι και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 π.μ., κλειστές οικονομικές προσφορές σύμφωνες με τις παραπάνω Υ.Α. και σύμφωνες με τα παρακάτω στοιχεία και προδιαγραφές.

Προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα ληφθούν υπόψη και θα αποκλειστούν από τη διαδικασία. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τη Παρασκευή στις 23 Οκτωβρίου ώρα 12.00 π.μ..

Στοιχεία και προδιαγραφές:

1.  Προορισμός: Θεσσαλονίκη - ευρύτερη περιοχή νομών Θεσσαλονίκης και Ημαθίας.
2.  Αναχώρηση: 7 Δεκεμβρίου 2015 στις 07:00
3.  Επιστροφή: 11 Δεκεμβρίου 2015 στις 20:00
4.  Αριθμός Διανυκτερεύσεων Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις.
5.  Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 88 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές.
6.   Μεταφορικό μέσο: Κλιματιζόμενα πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας για τις αναγκαίες μετακινήσεις και περιηγήσεις, που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομο­θεσία και θα είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ? όλη τη διάρκεια της εκδρο­μής και όλο το 24ωρο με έμπειρους οδηγούς, εφοδιασμένους με όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα.
7.    Κατάλυμα : Ξενοδοχείο 5*, με πρωινό και βραδινό που θα παρέχεται σε μπουφέ όμοιο με των υπολοίπων πελατών του ξενοδοχείου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή στην ευρύτερη περιοχή έως απόσταση 15 (δεκαπέντε) χιλιομέτρων.

Για τους μαθητές δωμάτια τρίκλινα ή δίκλινα και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.

8.     Εκδρομές: Βεργίνα, Έδεσσα. Διάθεση ξεναγού κατά την επίσκεψη στην Βεργίνα.
9.    Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών.
10.              Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
11.              Έμπειρος Συνοδός του ταξιδιωτικού πρακτορείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
12.  Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθενται απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο:

α) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ μέχρι το πέρας της εκδρομής.

β) υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει «ειδικό σήμα λειτουργίας» το οποίο βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το πέρας της εκδρομής καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σήματος.

γ) εγγυητική επιστολής τράπεζας ύψους 5000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο αποδέχεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από πλευράς του.

ε) υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο αποδέχεται επιστροφή όλων των χρημάτων στην περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλπ).

στ) ρητή αναφορά στην κατηγορία και τον τύπο του καταλύματος, στο όνομα του καταλύματος και το δικτυακό τόπο του.

ζ) υπεύθυνη δήλωση ότι όλοι οι χώροι που θα επισκεφθούμε για διαμονή, εστίαση, και ψυχαγωγία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής.

η) τελική συνολική τιμή για την εκδρομή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

θ) τελική επιβάρυνση ανά μαθητή

  • Προσοχή: Προσφορές που δεν έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποκλείονται αυτομάτως, ανεξαρτήτως της τιμής προσφοράς.
  • Όλες οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά και τυχόν εκπτώσεις για οικονομικά αδύναμους μαθητές.
  • Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί για τη διοργάνωση της εκδρομής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά αμέσως μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.
  • Το τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα πρέπει να καταθέσει στο Σχολείο αποδεικτικό κράτησης δωματίων στο προτεινόμενο ξενοδοχείο για τους μαθητές και συνοδούς καθηγητές.
  • Υποβολή ένστασης, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, μπορεί να γίνει εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Τρόπος πληρωμής: Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ιδιωτικό συμφωνητικό) θα καταβληθεί ως προκαταβολή το 25% του συνολικού ποσού, το υπόλοιπο ποσό έως το 50% του συνολικού ποσού θα καταβληθεί πριν την αναχώρηση. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί αμέσως μετά την επιστροφή και σε συνάρτηση με την καλή εκτέλεση της εκδρομής, ως ποινική ρήτρα. Επισημαίνεται η ανάγκη για απόλυτη τήρηση των προαναφερθέντων.

Ο Διευθυντής

 

                                                                                            Ευστρ. Βογιάννης

                                                                                           Δρ Φυσικός