ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (σχετ.: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 20009735/20009213/18-03-2014)