Εσωτερικός Κανονισμός

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξη της λειτουργίας του και παραμένουν ήσυχα στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι.

2. Πριν από την προσευχή κανείς μαθητής δεν εισέρχεται στις τάξεις του σχολείου. Δεν επιτρέπεται επίσης η είσοδος στο προαύλιο του Σχολείου με μοτοποδήλατα για λόγους ασφάλειας και τάξης.

3. Κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης για προσευχή, οι μαθητές προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση και υπακούοντας στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. Κατά τη διάρκεια της προσευχής όλοι τηρούν κόσμια και αξιοπρεπή στάση και επιδεικνύουν τον προσήκοντα στην ιερότητα της στιγμής σεβασμό.

4. Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι μαθητές προσέρχονται στις τάξεις τους και αναμένουν στις καθορισμένες γι? αυτούς θέσεις τους διδάσκοντες. Στο διάστημα αυτό όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης. Τις πιθανές παρεκκλίσεις οφείλουν να διευθετούν οι επιμελητές.

5. Η πόρτα του Σχολείου κλειδώνει αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι μαθητές δεν επιχειρούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την είσοδό τους. Όταν η πόρτα ανοίξει, γίνονται δεκτοί μόνο μετά από σχετική έγγραφη άδεια του Διευθυντή του Σχολείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

6. Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται οπωσδήποτε απών και του καταχωρείται απουσία. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος.

7. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης του διδάσκοντος στην τάξη, ο πρόεδρος ή ο απουσιολόγος του τμήματος τον ειδοποιούν ή, εάν απουσιάζει, ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου.

8. Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια μόνο από το Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του, οι απουσίες του όμως καταχωρούνται.

9. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του διδάσκοντος. Η απουσία καταχωρείται και δικαιολογείται.

10. Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται από την αρχή του διδακτικού έτους από τους ίδιους τους μαθητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται για λόγους παιδαγωγικούς με τη συναίνεση του υπεύθυνου καθηγητή.

11. Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.).

12. Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία.

13. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.

14. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση.

15. Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με το διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το προκύψαν πρόβλημα με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.

16. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, φροντίζουν να μην παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν μάθημα.

17. Το κουδούνι για διάλειμμα δε σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας.

18. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας παραμένουν μόνο οι επιμελητές. Η παραμονή στην αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και μετά από άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης του Σχολείου. Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν στο χώρο που βρίσκεται μπροστά από την Αίθουσα Τελετών.

19. Λόγοι ασφάλειας επιβάλλουν την απαγόρευση του ποδοσφαίρου κατά τα διαλείμματα.

20. Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου, επιμελητή) τα εκτελούν με ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι που οφείλεται στην παραμέλησή τους.

21. Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα.

22. Απαγορεύεται αυστηρά, για λόγους ασφάλειας, η έξοδος των μαθητών από το προαύλιο του Σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή του νόμιμου ανα­πληρωτή του.

23. Το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών και για τη συμπεριφορά τους. Γι? αυτόν το λόγο τους ειδοποιεί και για τη σοβαρότητα και συχνότητα των παραπτωμάτων τους.

24. Ο μαθητής που αποβάλλεται επανέρχεται μετά τη λήξη της ποινής του στο Σχολείο με το γονέα ή τον κηδεμόνα του.

 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1. Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο, εκτός από τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών η είσοδος στο χώρο του Σχολείου. Κατά συνέπεια, η συνάντηση μαθητή με τέτοια πρόσωπα στο χώρο του Σχολείου αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. Σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης, η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται στο χώριο του Γραφείου και μετά από άδεια της Διεύθυνσης.

2. Η εμφάνιση - αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση όμως αυτού του δικαιώματος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα, η «αντικειμενική» ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύμφωνα με αυτά, οι μαθητές έχουν χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες και κάθε τι το εξεζητημένο στην εμφάνιση (κόμμωση, ντύσιμο, κοσμήματα κλπ.).

3. Δεν επιτρέπεται, για λόγους υγείας, η άσκοπη παραμονή των μαθητών σε χώρους ανθυγιεινούς.

4. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου, για λόγους υγείας, αλλά και για λόγους παιδαγωγικούς, δεδομένου ότι στο ίδιο κτήριο συστεγάζονται και μικροί μαθητές.

5. Διδάσκοντες και μαθητές συναισθάνονται το χρέος τους να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον και να προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου που ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε λοιπόν φθορά εκτός από την τιμωρία συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του υπαίτιου για την αποκατάστασή της. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσδιορισμού του υπαιτίου, η ζημία επιβαρύνει το ταμείο της Μαθητικής Κοινότητας.

6. Δείγμα ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον αποτελεί και η καθαριότητα και η ευταξία του χώρου. Χρέος λοιπόν όλων μας αποτελεί η συνεπής τήρηση των όρων καθαριότητας και γι? αυτούς τους λόγους την ευθύνη αναλαμβάνουν τα πενταμελή προεδρεία κάθε τμήματος και το δεκαπενταμελές προεδρείο του Σχολείου.

7. Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών πρέπει να διακρίνει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση σε πλαίσιο κοσμιότητας και ευγένειας. Όπως είναι εύλογο μια τέτοια στάση δεν επιτρέπει χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσμούς και γενικότερα υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά.

8. Καλό είναι οι μαθητές να μη φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας, καθώς το Σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

9. Καθώς η συμπεριφορά αποτελεί δείγμα αγωγής, οι μαθητές πρέπει να έχουν ιδιαίτερη συναίσθηση ότι με τη συμπεριφορά τους και εκτός Σχολείου, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκπροσωπούν κατά κάποιον τρόπο και την Ευαγγελική Σχολή, οπότε φέρουν και την ευθύνη για την αναβάθμιση του κύρους της Σχολής.

10. Η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου προϋποθέτει τη συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων, με στόχο όχι μόνο την επίλυση των προβλημάτων που προκλύπτουν αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής του.

 

Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.

2. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή εκδρομή του Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών καθηγητών που φέρουν από το νόμο αυξημένη ευθύνη. Κατά συνέπεια, και οι μαθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμπεριφο­ρά τους και κρίνονται αυστηρότατα.

3. Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών Τμήματος ή Τάξης είναι απαραίτητη η έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σχολείο δεν φέρει καμιά ευθύνη.

4. Επισημαίνεται ότι η η εγγραφή μαθητή στο Λύκειο της Σχολής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Κανονισμού από το γονέα η κηδεμόνα του, διότι σε περίπτωση συνεχούς παραβίασης των όρων του από το μαθητή, το Σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από την πειθαρχική του δικαιοδοσία, και λόγω της ιδιαιτερότητάς του ως Πειραματικού, μπορεί να ζητήσει από τον κηδεμόνα τη μεταγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο ή τη μη επανεγγραφή του στη Σχολή κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων